NEGOCJACJE EKSMISYJNE

“EKSMISJE”, EWIKCJE

OPRÓŻNIENIA Z OSÓB I RZECZY

EKSMISJA to najpoważniejsza konsekwencja zadłużenia mieszkania, niestosowania się do norm społecznych oraz przepisów prawa.

Posiadając niezbędną dokumentację przeprowadzamy negocjacje eksmisyjne w imieniu Właściciela lokalu, przy asekuracji Kancelarii Prawnej wraz z wsparciem AGENTÓW CBBP).

W imieniu Właściciela dokonujemy wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do opróżnienia lokalu/nieruchomości z osób i rzeczy i wydania go uprawnionej osobie.

Udzielamy asysty bądź zastępstwa z pełnomocnictwem w sytuacji, kiedy Właściciel nie może lub nie chce brać udziału w czynnościach.

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i wsparcia wszystkim osobom biorącym udział w działaniach (np. ratownik medyczny, zabezpieczenie/ dozór rzeczy pozostawionych, przetransportowanie lokatora/ów pod wskazany adres).

Sprawujemy pieczę nad nieruchomością do momentu przekazania jej Właścicielowi.

Z lokali mieszkalnych oraz użytkowych/usługowych osób oraz ich rzeczy:

  1. W sytuacji kiedy Najemca wykracza rażąco swoim zachowaniem poza ramy zawartej umowy, bądź nie wywiązuje się z ustalonych płatności.
  2. W sytuacji w których własność lokalowa została zlicytowana (EWIKCJA) na licytacji komorniczej a nowy Właściciel nie jest w stanie samodzielnie wyegzekwować postanowienia Sądu względem osoby,  która już bezprawnie zajmuje jego lokal.
NEGOCJACJE EKSMISYJNE

google my business logo
youtube logo
instagram logo