OFERTA CBBP

STAŁA WSPÓŁPRACA

Oferta Asysty Doradczej –  ABONAMENT

 

ASYSTA DORADCZA ma na celu dostarczenie i wypracowanie dla Klienta określonych rozwiązań, w obszarach przez niego wskazanych, przez określony czas jej trwania.
Realizujemy usługi doradcze w pełnym zakresie, oparte na dostarczaniu innowacyjnych narzędzi zawsze dostosowanych do sytuacji oraz możliwości Klienta i warunków, w jakich w danej chwili przychodzi mu funkcjonować.

ABONAMENT PAKIET BASIC (1099 PLN netto/10h/mc)

Doradztwo z zakresu:

 • porady prawne
 • konsultacje z działem windykacji
 • konsultacje/doradztwo związane z bezpieczeństwem umów partnerskich, umów biznesowych, kontraktów, umów kupna i sprzedaży

Usługi:

 • pieczęć prewencyjna
 • asysta biznesowa/asysta bankietowa

Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu (dodatkowo płatne) o:

Doradztwo z zakresu:

 • bezpieczeństwa osobistego
 • bezpieczeństwa w działaniach biznesowych
 • bezpieczeństwa obiektów, lokali usługowych, lokali mieszkalnych, domów
 • egzekwowania przymusowych rozstrzygnięć sądowych
 • budowy planu ochrony obiektu
 • zabezpieczenia technicznego obiektu
 • dozoru mienia
 • asysty osobistej
 • przedstawienia planu zabezpieczenia technicznego powierzonych obiektów

Realizujemy usługi doradcze w pełnym zakresie ich złożoności, od pojedynczych działań konsultingowych, po kompleksowe i zintegrowane doradztwo, oparte na dostarczaniu innowacyjnych narzędzi zawsze dostosowanych do sytuacji oraz możliwości Klienta i warunków, w jakich w danej chwili przychodzi mu funkcjonować. Oferujemy swoim Klientom wsparcie zarówno na obszarze biznesowym jak i prywatnym.

Atutem zespołu Doradców, jest praktyczne doświadczenie oparte na osobistych sukcesach w różnych dziedzinach i pełnionych funkcjach. Realizowane usługi ASYSTY DORADCZEJ mają na celu dostarczenie i wypracowanie dla Klienta określonych rozwiązań, w obszarach przez niego wskazanych, przez określony czas jej trwania.

 

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

PIECZĘĆ PREWENCYJNA 99 zł netto/miesiąc (przy minimum rocznej umowie)

Pieczęć prewencyjna to informacja umieszczona na dokumencie (w wyniku którego powstaje zobowiązanie finansowe, np. fakturze), która wskazuje na to, co stanie się w  sytuacji braku terminowego uregulowania zobowiązania od razu po upływie terminu płatności.

Umieszczenie pieczęci prewencyjnej na dokumencie  wpływa motywująco na kontrahenta. Tym samym przyczynia się do ograniczenia liczby przeterminowanych zobowiązań i dzięki temu prowadzi do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zalety pieczęci:

 • skuteczna dyscyplina kontrahentów do terminowego regulowania należności
 • redukcja ilości niezapłaconych w terminie faktur
 • jasny przekaz o możliwości wszczęcia procedury windykacyjnej wobec opornych dłużników

 

WINDYKACJA, PORADY, DORADZTWO, ASYSTA I ESKORTA

 

WINDYKACJA TWARDA – BEZPOŚREDNIA

Prowadzimy działania polegające na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem mające na celu odzyskanie należności Klienta. Zapewniamy aktywną i bezpieczną windykację z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i legalnych narzędzi. Nie marnujemy czasu na wysyłanie korespondencji czy też nękanie telefonami. Gromadzimy informacje majątkowe o dłużniku, również dotyczące ukrytego majątku, który został przepisany na bliskich ale zarządzany jest przez dłużnika. Prowadzimy negocjacje dotyczące spłaty długu oraz należności z tytułu niezapłaconych faktur, weksli, umów pożyczki, umów najmu, roszczeń alimentacyjnych  oraz pracowniczych, nakazów zapłaty. Współdziałamy w dokonywanych czynnościach, z poparciem od strony pełnego pakietu prawnego- stała współpraca z Kancelarią Prawną oraz z Komornikiem.

 

NIERUCHOMOŚCI

ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzanie nieruchomościami jest m. in. podejmowaniem strategicznych decyzji i administrowaniem dotyczących nieruchomości.

Kierując się ochroną interesów Klienta firma CBBP wykonuje czynności administrowania i/lub zarządzania nieruchomością.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości,
 • zapewnienie właścicielowi informacji o sytuacji lokalu oraz dostęp do tych dokumentów,
 • podpisywanie wszelkich umów najmu, podnajmu, dzierżawy, jak i ich rozwiązywanie,
 • dochodzenie pokrycia szkód wyrządzonych na nieruchomości przez najemców lub osoby ich odwiedzające,
 • gromadzenie, przechowywanie i ochrona dokumentacji nieruchomości, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, technicznej i prawnej

Na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta – działanie w jego imieniu i sprawach dotyczących nieruchomości:

 • reprezentowanie Właściciela wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz w stosunkach z najemcami,
 • reprezentowanie Właściciela wobec osób trzecich, w tym do zawierania i rozwiązywania umów o dostawy, roboty, bądź usługi.
 

USUNIĘCIE WYNAJMUJĄCEGO Z LOKALU/NIERUCHOMOŚCI

OPRÓŻNIENIA Z OSÓB I RZECZY

NEGOCJACJE EKSMISYJNE — 100% SKUTECZNOŚCI

Eksmisja  to najpoważniejsza konsekwencja zadłużenia mieszkania, niestosowania się do norm społecznych oraz przepisów prawa.

Posiadając niezbędną dokumentację (pełnomocnictwa, postanowienia sądowe lub wypowiedzenie umowy najmu) przeprowadzamy wysiedlenie nieuczciwego najemcy z mieszkania, lokalu użytkowego i innych nieruchomości w imieniu Właściciela, przy asekuracji Kancelarii Prawnej wraz z wsparciem AGENTÓW CBBP.

W imieniu Właściciela dokonujemy wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do opróżnienia lokalu/nieruchomości z osób i rzeczy i wydania go uprawnionej osobie.

Udzielamy asysty bądź zastępstwa z pełnomocnictwem w sytuacji, kiedy Właściciel nie może lub nie chce brać udziału w wysiedleniu problematycznego wynajmującego oraz negocjacjach z nim. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i wsparcia wszystkim osobom biorącym udział w działaniach (np. ratownik medyczny, zabezpieczenie/ dozór rzeczy pozostawionych, przetransportowanie lokatora/ów pod wskazany adres).
Sprawujemy pieczę nad lokalem/nieruchomością do momentu przekazania jej Właścicielowi.

Z lokali mieszkalnych oraz użytkowych/usługowych osób oraz ich rzeczy:
1. W sytuacji kiedy Wynajmujący (lokator/ najemca/ podnajmujący) wykracza rażąco swoim zachowaniem poza ramy zawartej umowy, bądź nie wywiązuje się z ustalonych płatności.
2. W sytuacji w których własność lokalowa została zlicytowana (EWIKCJA) na licytacji komorniczej a nowy Właściciel nie jest w stanie samodzielnie wyegzekwować postanowienia Sądu względem osoby, która już bezprawnie zajmuje jego lokal.

Działania CBBP są rejestrowane.

 

PORADY, DORADZTWO

prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne spadkowe, prawo pracy, dochodzenie odszkodowań

KANCELARIA PRAWNA MOHYLAK ADWOKACI I RADCY PRAWNI S. C.

Oferta  skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Zespół stworzony z wyspecjalizowanych prawników – radcy prawni i adwokaci.

Skuteczność, wysoki poziom profesjonalizmu, a przede wszystkim  zadowolenie. Działalność skoncentrowana na najlepszych, sprawdzonych rozwiązaniach. Precyzyjnie określony problem, a następnie opracowane kompleksowe rozwiązanie, nie pozostawiające żadnych wątpliwości.

Zapraszamy do biur kancelarii w Gdyni oraz Wejherowie.

 

ASYSTA I ESKORTA

Udzielamy asysty oraz eskorty, w celu towarzyszenia w formie pomocy oraz zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa i wsparcia (pracownicy umundurowani lub po cywilnemu). Współdziałamy w dokonywanych czynnościach. Udzielenie pomocy i asystowanie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa na płaszczyźnie biznesowej (spotkania, negocjacje, trudne rozmowy biznesowe) oraz prywatnej (konflikty prywatne, rozprawy sądowe). Asystujemy, asekurujemy, wspieramy w zakresie ustalonym indywidualnie przez Klienta.

Eskorty udzielamy w formie pieszej jak i zmotoryzowanej. Eskortę zapewniamy także na trasach międzynarodowych w celu sprawowania pieczy nad wartościowym towarem.

 

POSZUKIWANIA RODZICIELSKIE

Do uprowadzenia rodzicielskiego dochodzi, gdy jedno z rodziców/ opiekunów bez woli i wiedzy drugiego z nich wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica/ opiekuna możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Uprowadzenie rodzicielskie następuje m. in. w momencie, gdy tuż po procesie rozwodowym jeden z rodziców całkowicie pozbawiony praw rodzicielskich lub posiadający ograniczone prawa rodzicielskie porywa dziecko. Wyrok rozwodowy jest podstawą do podjęcia działań przez policję. Często organy ścigania nie interweniują od razu. Od momentu uprowadzenia do chwili rozpoczęcia poszukiwań upływa jakiś czas, który firma CBBP jest w stanie racjonalnie wykorzystać.

Innym przypadkiem uprowadzenia dziecka jest sytuacja, gdy porwania dokonuje rodzic posiadający pełnię praw, który wbrew wiedzy i woli drugiego ukrywa miejsca pobytu dziecka. W tej sytuacji policja nie ma podstaw, aby podjąć działania zmierzające do odebrania dziecka, gdyż nie jest ono złamaniem prawa.

Bardzo ważne jest podjęcie jak najszybszych czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu dziecka poprzez wykonanie szeregu czynności wyjaśniających ewentualny powód, przyczynę czy związek innych osób jakie mogły pojawić się w związku z danym zaginięciem.

Rodzina z uwagi na więzi emocjonalne z zaginionym dzieckiem i przeżywanie szoku często nie jest w stanie racjonalnie podejmować czynności w celu ustalenia miejsca pobytu dziecka.

Firma CBBP zajmuje się kompleksowymi poszukiwaniami rodzicielskimi:

 • ustalenie okoliczności i przyczyn zaginięcia,
 • odnalezienie świadków zdarzenia,
 • odnalezienie sprawców porwania,
 • odnalezienie poszukiwanego dziecka.

Kontakt z CBBP w sprawach dotyczących poszukiwań rodzicielskich jest możliwy całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Telefon 790-850-921.

 

POZYSKIWANIE DOWODÓW ZDRADY PARTNERA

Dokonujemy wiarygodnej dokumentacji działań oraz zachowań potencjalnie niewiernego partnera. Zebrany materiał może stanowić dla Sądu dowód w sprawie rodzinnej.

 

WERYFIKACJA PRZESZŁOŚCI

Poprzez działania operacyjne ustalamy wydarzenia, zdarzenia z przeszłości danej osoby. Ustalamy powiązania rodzinne prowadząc przy tym pełną dokumentacje zaistniałych ważnych sytuacji w życiu.

 

WYWIAD GOSPODARCZY

Pozyskujemy informacje dotyczące sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców. Zbieramy informacje rynkowe niezbędne w działalności biznesowej, mające na celu ochronę firmy przed nieuczciwymi bądź niewypłacalnymi partnerami biznesowymi oraz szacowaniem ryzyka współpracy, jak i zdobywaniem przewagi konkurencyjnej.

 

WERYFIKACJA KONTRAHENTA

Sprawdzamy kondycję ekonomiczną oraz biznesową potencjalnego kontrahenta, pozyskujemy rzeczywiste informacje oraz opinie od innych podmiotów a także pracowników. Badamy powiązania biznesowe , osobowe, weryfikujemy historię podmiotów i osób powiązanych.

 

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW

Przeprowadzamy profesjonalną kontrolę pomieszczeń biurowych, pojazdów oraz sprzętu pod kątem obecności urządzeń szpiegowskich( ukrytych kamer, podsłuchów, lokalizatorów gps itp.)

 

POZYSKIWANIE INFORMACJI NA TEMAT MAJĄTKU

Prowadzimy działania zmierzające do wykrycia zatajonego majątku oraz źródła dochodu. Ustalamy jego składniki oraz stan prawny. Zebrane informacje są pomocne w sprawach rodzinno-alimentacyjnych oraz rozliczeniach prywatnych.

Odzyskiwanie utraconego mienia
Pomagamy odzyskać utracone mienie- własności i prawa majątkowe, które zostało przywłaszczone/ przejęte przez osoby trzecie w sposób bezprawny (wywłaszczone nieruchomości,  przejęte nieruchomości, spadki, majątki rodzinne ).

 

USTALANIE ADRESU

Ustalamy miejsce zamieszkania, pobytu oraz miejsce zatrudnienia wskazanej przez Klienta osoby.

 

CENNIK:

KONSULTACJE – 100zł

OBSERWACJE – od 800zł do 1200zł / dzień

ZBIERANIE DOWODÓW ZDRADY – od 800zł do 1500zł / dzień

KONTROLA RODZICIELSKA – od 600zł do 1000 zł / dzień

USTALENIA STANU MAJĄTKOWEGO – od 500zł do 1.000zł / dzień

WYWIAD ŚRODOWISKOWY – od 1.500zł

WYWIAD GOSPODARCZY – od 4.000 zł

SPRAWY GOSPODARCZE, BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU, PRZESTĘPSTWA PRACOWNICZE – od 6.000 zł

POSZUKIWANIA RODZICIELSKIE – od 20.000 zł

OFERTA CBBP

google my business logo
youtube logo
instagram logo