USUNIĘCIE LOKATORA, WYKWATEROWANIE, DZIKI LOKATOR, NIEUCZCIWY NAJEMCA

USUNIĘCIE (WYKWATEROWANIE, WYSIEDLENIE) WYNAJMUJĄCEGO- LOKATORA, NAJEMCY, DZIKIEGO LOKATORA Z LOKALU/NIERUCHOMOŚCI

OPRÓŻNIENIA Z OSÓB I RZECZY

ODZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI, MIESZKAŃ, LOKALI USŁUGOWYCH 

NEGOCJACJE EKSMISYJNE, EKSMISJE, EWIKCJE – 100% skuteczności

Eksmisja  to najpoważniejsza konsekwencja zadłużenia mieszkania, niestosowania się do norm społecznych oraz przepisów prawa. Posiadając niezbędną dokumentację (pełnomocnictwa, postanowienia sądowe lub wypowiedzenie umowy najmu) przeprowadzamy wysiedlenie nieuczciwego najemcy z mieszkania, lokalu użytkowego i innych nieruchomości w imieniu Właściciela, przy asekuracji Kancelarii Prawnej wraz z wsparciem AGENTÓW CBBP).

W imieniu Właściciela dokonujemy wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do opróżnienia lokalu/nieruchomości z osób i rzeczy i wydania go uprawnionej osobie.

Udzielamy asysty bądź zastępstwa z pełnomocnictwem w sytuacji, kiedy Właściciel nie może lub nie chce brać udziału w wysiedleniu problematycznego wynajmującego oraz negocjacjach z nim. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i wsparcia wszystkim osobom biorącym udział w działaniach (np. ratownik medyczny, zabezpieczenie/ dozór rzeczy pozostawionych, przetransportowanie lokatora/ów pod wskazany adres). Sprawujemy pieczę nad lokalem/nieruchomością do momentu przekazania jej Właścicielowi.

Z lokali mieszkalnych oraz użytkowych/usługowych osób oraz ich rzeczy: 1. W sytuacji kiedy Wynajmujący wykracza rażąco swoim zachowaniem poza ramy zawartej umowy, bądź nie wywiązuje się z ustalonych płatności. 2. W sytuacji w których własność lokalowa została zlicytowana (EWIKCJA) na licytacji komorniczej a nowy Właściciel nie jest w stanie samodzielnie wyegzekwować postanowienia Sądu względem osoby, która już bezprawnie zajmuje jego lokal.

Odzyskiwanie nieruchomości

Sprawy oraz konflikty pochodzące ze stosunków prawnych osób fizycznych jak i gospodarczych, które wymagają gromadzenia informacji o osobach, firmach w sprawach cywilnych jak i cywilno-prawnych.

Prowadzimy działania mające na celu odzyskanie nieruchomości, które zostały nieuczciwie zajęte bądź przejęte przez osoby trzecie, nieuczciwych wspólników, lokatorów, najemców. Przeprowadzamy działania dochodzeniowo-śledcze w połączeniu z profesjonalnym wywiadem gospodarczym. Zajmujemy się sprawami na każdym etapie , zarówno przed rozpoczęciem drogi sądowej, w trakcie jej trwania (często latami) jak i z tytułem wykonawczym i po bezskutecznej egzekucji komorniczej, w sytuacji gdy żaden Organ Państwowy nie jest w stanie pomóc.

USUNIĘCIE LOKATORA, WYKWATEROWANIE, DZIKI LOKATOR, NIEUCZCIWY NAJEMCA

google my business logo
youtube logo
instagram logo