NIERUCHOMOŚCI

Indywidualnie konfigurowana usługa zapewnia naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa i wsparcia na obszarach życia prywatnego i biznesowego. Oferta CBBP obejmuje m. in.

 • EXMISER - PROGRAM PREWENCYJNY
 • ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • MEDIACJE LOKATORSKIE - NEGOCJACJE EKSMISYJNE
 • ODZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI

EXMISER - abonament prewencyjny chroniący Właścicieli nieruchomości przed Oszustami

Program, który na zasadach prewencyjnych chroni Właścicieli mieszkań na terenie całej Polski.
Odbiorcą może być każda osoba posiadająca nieruchomości na wynajem.
Opieka prewencyjna oraz monitorowanie przebiegu najmu.
Jedyna taka oferta na rynku, obejmująca interwencje terenowe Agentów CBBP.

Kontakt:

666-629-568, 577-400-443

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzanie nieruchomościami jest m. in. podejmowaniem strategicznych decyzji i administrowaniem dotyczących nieruchomości.

Kierując się ochroną interesów Klienta firma CBBP wykonuje czynności administrowania nieruchomością.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości,
 • zapewnienie właścicielowi informacji o sytuacji lokalu oraz dostęp do tych dokumentów,
 • podpisywanie wszelkich umów najmu, podnajmu, dzierżawy, jak i ich rozwiązywanie,
 • dochodzenie pokrycia szkód wyrządzonych na nieruchomości przez najemców lub osoby ich odwiedzające,
 • gromadzenie, przechowywanie i ochrona dokumentacji nieruchomości, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, technicznej i prawnej

Na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta - działanie w jego imieniu i sprawach dotyczących nieruchomości:

 • reprezentowanie Właściciela wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz w stosunkach z najemcami,
 • reprezentowanie Właściciela wobec osób trzecich, w tym do zawierania i rozwiązywania umów o dostawy, roboty, bądź usługi.

MEDIACJE LOKATORSKIE - NEGOCJACJE EKSMISYJNE

Eksmisja  to najpoważniejsza konsekwencja zadłużenia mieszkania, niestosowania się do norm społecznych oraz przepisów prawa.

Procedura eksmisyjna jest rozwiązaniem ostatecznym mającym na celu pozbycie się nieuczciwego lokatora. Trwa przynajmniej kilkanaście miesięcy, a jej skutkiem jest wydanie przez sąd wyroku eksmisyjnego. Aby eksmisja została pomyślnie przeprowadzona, wymaga spełnienia wielu zgodnych z prawem formalności i warunków. Eksmisję może przeprowadzić tylko i wyłącznie Komornik jako funkcjonariusz publiczny.

Posiadając niezbędną dokumentację (pełnomocnictwa, akt własności, wypowiedzenie umowy najmu itp.) przeprowadzamy mediacje i negocjacje eksmisyjne - mediacje lokatorskie zmierzające do tego, aby nieuczciwy najemca samodzielnie i dobrowolnie opuścił zajmowane mieszkanie/lokal użytkowy/ inne nieruchomości.  Działania są prowadzone przy asekuracji Kancelarii Prawnej wraz ze wsparciem AGENTÓW CBBP.

 

Odzyskiwanie nieruchomości

Sprawy oraz konflikty pochodzące ze stosunków prawnych osób fizycznych jak i gospodarczych, które wymagają gromadzenia informacji o osobach, firmach w sprawach cywilnych  i cywilno-prawnych.

Prowadzimy działania mające na celu odzyskanie nieruchomości, które zostały nieuczciwie zajęte, bądź przejęte przez osoby trzecie, nieuczciwych wspólników, lokatorów, najemców. Zajmujemy się sprawami na każdym etapie, zarówno przed rozpoczęciem drogi sądowej, w trakcie jej trwania (często latami), jak i z tytułem wykonawczym i po bezskutecznej egzekucji komorniczej, w sytuacji gdy żaden Organ Państwowy nie jest w stanie pomóc.

Działania CBBP są rejestrowane.


google my business logo
youtube logo
instagram logo