MEDIACJE LOKATORSKIE

W sytuacji, gdy najemca narusza warunki umowy (np. nie płaci za wynajem, użytkuje lokal niezgodnie z umową) lub narusza przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego, właściciel ma prawo skierować sprawę do sądu i ubiegać się o otrzymanie wyroku eksmisyjnego. Jednak nie prowadzi to do szybkiego rozwiązania problemów z niechcianym lokatorem. Sprawa może ciągnąć się latami, a właściciel ponosi w tym czasie koszty utrzymania nieruchomości oraz lokatora, jeśli ten nie uiszcza żadnych opłat.

Dodatkowo Właściciel nieruchomości musi liczyć się z kosztami złożenia wniosku do sądu oraz kosztami obsługi prawnej.

W takich sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do CBBP. Jako prywatna firma prowadzi działania negocjacyjne, których celem jest doprowadzenie do tego, aby najemca dobrowolnie opuścił zajmowany lokal.

Czas i zakres naszej działalności

Usługi związane z mediacjami lokatorskimi nieuczciwego najemcy świadczymy nie tylko w Gdyni i Trójmieście, ale na terenie całej Polski. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, dostosowując podejmowane działania do konkretnej sytuacji. Czas trwania prowadzonych przez nas negocjacji uzależniony jest od stopnia skomplikowania powierzonej nam sprawy oraz lokalizacji nieruchomości, w której występuje problem z niechcianym lokatorem. Firma CBBP oferuje również możliwość realizacji umowy priorytetowo. Szczegółowych informacji udzielą nasi specjaliści w zakresie mediacji lokatorskich.

W jaki sposób przeprowadzamy mediacje lokatorskie niepłacącego najemcy?

Nasze działania związane z mediacjami lokatorskimi niechcianego najemcy polegają na udzielaniu zastępstwa z pełnomocnictwem w sytuacji, kiedy Właściciel nie może lub nie chce brać udziału w negocjacjach z problematycznym najemcą. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i wsparcia wszystkim osobom biorącym udział w działaniach (np. ratownik medyczny, zabezpieczenie/ dozór rzeczy pozostawionych, przetransportowanie lokatora/ów pod wskazany adres).
Ponadto sprawujemy pieczę nad lokalem/nieruchomością do momentu przekazania jej Właścicielowi.
W imieniu Właściciela dokonujemy wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do opróżnienia lokalu/nieruchomości i wydania go uprawnionej osobie. Przeprowadzamy mediacje lokatorskie, a także wszelkie czynności związane z przeprowadzką nieuczciwego najemcy tj. pakowanie, transport i magazynowanie rzeczy ruchomych.

Działania CBBP są rejestrowane. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem, pracownicy nie nękają najemców, nie używają przemocy.
Po naszą pomoc mogą się Państwo zwrócić w sytuacji kiedy:

  • najemca (lokator/ podnajmujący) wykracza rażąco swoim zachowaniem poza ramy zawartej umowy, bądź nie wywiązuje się z ustalonych płatności,
  • własność lokalowa została zlicytowana (EWIKCJA) na licytacji komorniczej, a nowy Właściciel nie jest w stanie samodzielnie wyegzekwować postanowienia Sądu względem osoby, która już bezprawnie zajmuje jego lokal.

Skorzystanie z usług firmy CBBP znacząco skraca czas odzyskania lokalu/nieruchomości.  Wiedza oparta na doświadczeniu pracowników CBBP staje się bezcenną pomocą w przypadku, gdy Właściciel nie może liczyć na inne wsparcie. Koszty realizacji takiego zlecenia są niższe, niż straty ponoszone przez właściciela nieruchomości, jeśli jego sprawa jest rozpatrywana w sądzie.


google my business logo
youtube logo
instagram logo